úterý 15. března 2011

Evangelizace na západě Čech


Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá. Genesis 1,1–2.

Začneme od začátku. Zámek Kozel je ojedinělá stavba klasicistní, kterou objednal hrabě Černín u stavitele Václava Haberditze. Byla postavena v druhé polovině 18 století. Vedle domácích uměleckých vlivů se projevuje i francouzský vliv Ludvíka XVI. Vojtěch Černín umírá v roce 1816 bez potomků. Zámek i se šťáhlavským panstvím odkázal svému prasynovci, hraběti Kristiánu Vincencovi Valdštejnovi – Vartemberkovi. Z tohoto rodu pochází Valdštejn, který byl majitelem železáren v nedalekém Ledci, a ten v Plzni založil v roce 1859 Valdštejnské strojírny se 68 dělníky. O 10 let později je odkoupil tamní zaměstnanec Emil Škoda a postupně z nich vybudoval největší strojírenský podnik v Rakousko-Uhersku na českém území. Zámek má jméno po obětech pohanského zvyku Slovanů – kozlech. Výstavba je datována do let 1784–89.
Po rozšíření nyní už Škodových závodů přibylo více obyvatel Plzně, a kde je více obyvatel ze všech stran přistěhovaných, tam je více zločinnosti. V této době začal tenkrát ještě vikář Machotka pracovat na evangelizaci Západních Čech, kam byl vyslán Synodní radou. V roce 1914 přichází nový pracovník, vikář Ebenezer Otter, začíná spolupracovat s Karlem Machotkou, konají společné biblické hodiny, různé přednášky a besídky. Náš sbor neměl stálou shromažďovací místnost, scházel se v různých budovách kin, škol a kde se dalo.
Manželé Machotkovi
Jak se stalo, že v západních Čechách nebyli evangelíci? V dávných dobách, kdy tady řádil mor, byla rozesílána desinfekce – údajně – do všech obcí, kde používali veřejné studny. Jeden můj předek byl starostou v jedné obci, jejíž jméno si nepamatuji, a není nikoho kdo by mě to řekl. Vím to od mého otce, který už nežije. Ten starosta řekl, že počkají, co to udělá v ostatních obcích. Tam umírali lidé víc než před tím, a tak rozhodl, že se „desinfekce“ dávat nebude, tím zachránil občany obce, že neonemocněli a nezemřeli. Už tenkrát se bojovalo pomocí bakteriální války. Nic nového pod sluncem.
Už 27. září 1917 měl na mysli vikář Machotka, že po skončení války a osamostatnění Českých zemí by bylo dobré připravit budoucí zřízení jednotného sboru v Plzni, jakmile to poměry dovolí, napravit to, co historie nespravedlivého napáchala během 300 let. Bohoslužby, vyučování náboženství, schůzky mládeže a propagace, budou společné, jenom věci hospodářské si každý sbor povede sám.
Něco z Prohlášení k památné chvíli zrození české státní samostatnosti českých evangelíků z Plzně a okolí: „Katastrofa bělohorská kromě politických a národních ideálů zničila i domácí kvetoucí církev, již založil Mistr Jan Hus, a k výši ojedinělé přivedl Chelčický a Jan Amos Komenský, a k níž se hlásil téměř celý národ československý. Za hrozného pronásledování českého kacířství se přece jenom skryté semeno v selském lidu schovalo. Radostně uvítali naši otcové za Josefa II. roku 1781 náboženskou svobodu, byli však nuceni přijmouti vyznání augsburgské nebo helvetské. Proti vlastní vůli jsme byli rozděleni ve dva směry a museli jsme přijmout náboženství cizí. Nyní, když po 300 letech vláda věcí tvých se k tobě navrací, lide český, hlásíme se i my ke svému náboženskému dědictví, abychom napravili křivdy, jež na nás historie spáchala. Obě vnucené formy cizích konfesí odkládáme, spojujeme se v jeden sbor a přihlašujeme tento sbor do svazku české církve národní, jež se v těchto dnech tvoří po vlastech československých. Žádáme rozluku církve a státu a stojíme rozhodně proti Římu. Voláme ke spolupráci všechny, kdo jsou s námi stejného smýšlení.“ 28. října 1918 také vznikl nový seniorát, tenkrát byly položeny základy zahájením evangelizace na Plzeňsku.
Dne 8. listopadu byl uspořádán veřejný průvod městem s husitskou korouhví, oba duchovní v taláru s biblí a kalichem na prsou. Všichni zpívali píseň Kdož jste Boží bojovníci. Takto pochodovali Plzní za pozornosti všech obyvatel Plzně. Píseň Kdož jste Boží bojovníci se zpívala dlouho na bohoslužbách každou neděli a až po mnoha letech byla zrušena, asi pro přežitost. Je mně to líto, že už není potřeba, dodávala sounáležitost s Božím bojem.
Po evangelizaci v městě Plzni přišel na řadu celý západočeský kraj a lidé se hlásili. Bylo to v čase, kdy se hlásalo heslo „pryč od Říma“.
Kdo se bude více zajímat o evangelizaci v západních Čechách, může si přečíst knihu od Karla Machotky Ve znamení kalicha, je tam podrobně zapsáno, jaké zkušenosti farář Machotka měl s evangelisací.
Později vyvstala potřeba vlastní shromažďovací budovy, v roce 1927–1935 pracoval na přípravě stavby sborového areálu podle vlastních představ. V té době už spolupracoval s vikářem Stanislavem Kurešem a jeho budoucí ženou Hanou, rozenou Kolenovou.
Manželé Kurešovi v Korandově sboru
V letech 1927-35 organizoval administrační a projekční přípravy ke stavbě sborových domů a kostela podle svých představ. V neděli 16. května 1935 byl položen základní kámen kostela a 29. listopadu 1936 byl kostel otevřen za účasti synodního seniora Dr. Součka a velkého shromáždění věřících. Byla doba před válkou a Machotkovi se zbortily sny o krásném sborovém životě uprostřed města. Právě dostavěné domy v Prokopově ulici byly použity pro právě prchající Čechy ze zabraného pohraničí od Němců, poté jej zastihla zpráva o smrti jeho první manželky Betty na letním bytě a na dovršení všeho po 17. listopadu byl gestapem zatčen jeho syn Jeroným po studentské demonstraci a držen v koncentračním táboře v Oranienburgu až do ledna 1942 a pak sledován až do konce války Gestapem. Po válce pokračoval v započatém díle až do roku 1950, kdy byla popravena Milada Horáková, poté byl raněn mrtvicí a zemřel ve věku 73 let v pátek 5. listopadu 1954 po velkém utrpení. Pohřební shromáždění se konalo 9. listopadu 1954 za veliké účasti sester a bratří z celé církve.

Z pohřbu Karla Machotky v Korandově sboru